Osmanlı Devletinde Eğitim Öğretim

AnasayfaTARİH

Osmanlı Devletinde Eğitim Öğretim

Eğitim ve Öğretim Osmanlı devletinde yaygın ve temel eğitim kurumu olan medreseler ilk olarak Orhan Bey zamanında açılmıştır. ( İznik medresesi,

Osmanlı Devleti Hakimiyet Anlayışı
Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı
Osmanlı Devleti Ordu ve Donanma

Eğitim ve Öğretim

 • Osmanlı devletinde yaygın ve temel eğitim kurumu olan medreseler ilk olarak Orhan Bey zamanında açılmıştır. ( İznik medresesi, Davud-u kayser)
 • Osmanlı klasik dönem örgün eğitim; Saray eğitimi (Enderun, Harem), Askeri eğitim (Kışla, Ocak), Sıbyan Mektebi ve Medreselerden oluşmuştur.
 • Osmanlı devletinde yaygın eğitim kurumlarını ise; Esnaf kuruluşları, Camiler, Dergahlar, Tekke ve Zaviyeler oluşturmuştur.

Sıbyan Mektepleri:

 • İlkokul olan bu mektepler külliyelerin içerisinde veya camilerin bitişi ne yapmıştır.
 • Müslüman olan her ailenin çocuğu bu okula gitmiştir, bu okullara ders veren müderrislerin özel bir eğitimi yoktur.
 • Sıbyan Mekteplerinin genel amacı okuma yazma, İslam dininin temel kaideleri ve kur’an öğretmektir.

Medreseler:

 • Osmanlı devletinde orta ve yüksek Öğretim kurumlarının temeli medrese teşkilatına dayanmaktaydı.
 • Orta düzeydeki medrese öğrencilerine ‘softa’ yüksek Öğretim düzeyindeki öğrencilere ‘danişmet’ adı verilirdi.
 • Fatih sultan Mehmet zamanında kurulan Sahnı Seman medreselerini bitirenlere icazetname adı verilen diploma verilmiştir.

Osman devletinde eğitim alanında yaşanan Gelişmeler

 • yüzyıl, Osmanlı devletinde eğitim alanında büyük yeniliklerin yapıldığı dönem olmuştur.
 • İkinci Mahmut döneminde açılan Rüştiyeler ilk zamanlarda ilkokul üstü hazırlık okulu daha sonra ise Ortaokul olmuştur.
 • İkinci Mahmut döneminde yurtdışına öğrenciler gönderilmiş, yine bu dönemde medreseler aynen korunurken diğer taraftan Avrupa tarzı okullar açılmıştır.
 • 1856’da kurulan maarifi Umumiye nezareti bugünkü milli eğitim Bakanlığının görevini yerine getiren kurum olarak faaliyete geçmiştir.
 • 1856 yılında Harbiye Tıbbiye ve bahriye dışındaki okullar Maarifi Umumiye Nezareti’ne bağlanmıştır.
 • 1868 yılında Galatasaray Sultanisi, 1863 yılında darülfünun eğitimi açılmıştır.
 • 1873 yılında açılan İdadiler (Lise) ikinci Abdülhamit döneminde ülke geneline yayılmıştır.
 • İlk kız idadisi 1911 yılında açılmış, bu okul 1913 yılında İstanbul Kız Sultanisi daha sonra 1915 yılında Bezm-i Alem Sultanisi adını almıştır.
 • İkinci Abdülhamit döneminde baytar mektebi, orman ve Maden mektebi, telgraf mektebi kadastro mektebi, dişçi mektebi gibi meslek ve sanat okulları açılmıştır.
 • İkinci meşrutiyetin ilanından sonra eğitim alanındaki gelişmeler daha da hız kazanmıştır.

Azınlıklar ve yabancı okullar

 • Osmanlı devletinde 19. yüzyıl öncesinde de kapitülasyonlar nedeniyle açılmış yabancı okullar mevcuttu.
 • Avrupa devletleri kültürlerini yayarak siyasi nüfuzlarını arttırmak için bu okulları bir araç olarak görmüşlerdir.
 • Tanzimat döneminde kendilerine tanınan hakların etkisiyle yabancı ve azınlık okulları büyük gelişme göstermiştir.
 • Rumlar 1844 yılında papaz yetiştirmek için Heybeliada’da ilahiyat okulu açmışlardır.
 • Yahudiler 1854 yılında Musevi asri mektebi’ni kurmuşlardır.
 • Alyans İsrailit adlı Yahudi örgütü de bir çok sayıda okul açmıştır.
 • Modern eğitim metotlarını ve ders araçlarını Osmanlı devletine getiren bu okulların Osmanlı ülkesine faydasından çok zararı olmuştur.
 • Yabancı ve azınlık okullarının bölücü ve zararlı faaliyetleri 3 Mart 1924 yılında çıkarılan Tevhid-i tedrisat kanunu ile büyük ölçüde sona erdirilmiştir.

YORUMLAR

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1